کتاب یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب

هفته گذشته، در ارائه پایان نامه خانم دکتر مریم محمودی عزیز، در مورد علل ساختاری و جامعه شناختی بحران آب در ایران مطالب جالبی آموختیم و البته از ابعادی هم پرسشناک تر شدیم

از بخت خوب دکتر حمیدرضا دورودیان را در جوار خویش یافتیم که مترجم این کتاب هستند و همچنین استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد لاهیجان.
حمیدرضای عزیز اعلام آمادگی کردند تا در ادامه بحث های هفته قبل، در این هفته میزبان ما باشند به بزم آگاهی تا شاید اندکی عطش دانستن ما در مورد مسئله آب و راهکارهای مناسب برای حل بحران آب در ایران عزیزمان فرو نشانده شود