کتاب صلحی که همه صلح ها را برباد داد

صلحی که همه صلح ها را برباد داد

سوال های جشنواره سی دانه

1-تعدادی از وقایع که باعث بوجود آمدن جنگ جهانی اول وفروپاشی امپراتوری عثمانی شد چه بود؟

2-چه کشورهایی از دل امپراتوری عثمانی بوجود آمد؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar