کتاب سوالاتت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند

بسیاری والدین کوشیده اند که به گونه ای برنامه ریزی کنند تا در تاریخ ۹۹/۹/۹، تاریخ تولدی “لاکچری” برای فرزندانشان رقم بزنند.
آیا ما می توانیم با درک اهمیت طرح “پرسش صحیح”، در زندگی و آینده مان ، تولدی نو برای خودمان رقم بزنیم؟ 🤓

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar