کتاب زندگی تاب آورانه

در میانه دنیایی که از کودکی، در رقابتی تنگاتنگ، ما را به سمت پیشرفت های قالبی بیشتر و بیشتر سوق می دهد، برنه براون پژوهشگریست که به یادمان می آورد معیار حقیقی موفقیت چه چیز باید باشد و آنجا که باید ایستاد و تاب آوری کرد، دقیقا کجاست.🤓
این کتاب، نخستین کتاب از یک سیر مطالعاتیست که از تاب آوری و ایستادن صحیح برای خودمان آغاز می شود و به اینجا می رسد که چگونه می توان باشجاعت، حضورمندانه زیست و چگونه برای رهبری جامعه به پاخاست.