کتاب دوران همدلی

دوران همدلی

فرصتی کوتاه برای تامل در درس های طبیعت برای جامعه ای مهربان تر

سوال های جشنواره سی دانه

1-واکنش هارلو نسبت به شیوه تربیتی واتسون چه بود؟

2-از نظر مازلو نیاز به همدلی در کجای هرم نیازهای بشری قرار دارد؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar