کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع

در این کتاب می خواهیم یاد بگیریم نقش توده مردم در چگونگی شکل گیری حکومت ها چییست و بدانیم بدون آگاهی از محدودیت ها و جبرها، دید و نگاه درستی نسبت به اختیارات خود نداریم.
با سرک کشیدن به اسطوره ها و تاریخ، می کوشیم تا با ساختار حکومت های تمامیت خواه بیشتر آشنا شویم و دلیل شکل گیری و بقای آن ها را بفهمیم و با بهره گیری از ادبیات و سینما، متوجه مفهوم فاشیسم شویم و با بررسی سلطه فرهنگی به راه کارهای مقابله و پادزهر آن بپردازیم.

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar