مستند بزم رزم

بزم رزم

 مستند وزین “بزم رزم” را از طریق سایت هاشور تماشا کردیم و در زمان کوتاه جلسه با هم در مورد آن تبادل نظر کردیم.