کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران

کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران

سوال های جشنواره سی دانه

1-کدام گزینه درباره پیام اصلی کتاب «عقلانیت و توسعه یافتگی» نادرست است؟

الف) هیچ عاملی به اندازه تولید، زمینه عقلانیت را فراهم نمی کند
ب) کانون مشکلات خصلت های شخصیتی ما است
ج) مبانی توسعه یافتگی یکسان اما الگوهای آن متنوع اند
د) رهیافت جامعه محور فرایندی سریعتر برای دستیابی به توسعه است

2-براساس نظر نویسنده کتاب «عقلانیت و توسعه یافتگی» کدام گزینه درباره سیاست داخلی ایران در حال حاضرنادرست است؟

الف) به مفهوم جدید قدرت بی اعتناییم (پیدا کردن راه حل ها و رفع نیاز های مردم)
ب) مکانیسم حل اختلاف سیاسی داریم
ج) تعریف ما از استقلال برپایه غرور تاریخی است و به تغییر معنای استقلال بی اعتنا هستیم
د) احساس می کنیم همه چیز در داخل کشور داریم و بی نیاز از جهان هستیم

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar