کتاب 6 کلاه برای فکر کردن

متفکر بودن یک مهارت عملی است که می‌توان آن را یاد گرفت و بهره گیری از تکنیک کلاه های فکر کردن یکی از راههای تقویت متفکر شدن است . راهی که بتوانیم جلوی اغتشاش ذهنی و تداخل احساس و افکار و… را بگیریم .