کتاب 17 اصل کار تیمی

امروزه بحث کار تیمی همه جا فراگیر شده حتی خیلی جاها که کارها به صورت تیمی انجام نمی شود، اصطلاحا” کلاس دارد که از واژه “تیم” استفاده شود

“رجاوندان شهر امید” به عنوان یک سازمان مردم نهاد متکی بر نیروهای داوطلب، از آغاز به کاربرد اصول کار تیمی در جهت افزایش مشارکت داوطلبان و خلق فرهنگ کار تیمی پایبند بوده و اینک، همخوانی این ۱۷ اصل فرصتیست تا مانند چک لیستی به ارزیابی عملکرد یک سال گذشته خود بنشینیم 🤓