کتاب پنج دشمن کار تیمی

پنج دشمن کار تیمی

در این کتاب قرار است در مورد موانع تیم شدگی صحبت کنیم.
مسائلی که تیم را از عملکرد صحیح خارج می کنند و شاید در ابتدا چندان نسبت به وجود و نحوه اثر آنها آگاه نباشیم و به چشممان نیایند.