مردم در سیاست ایران

مردم در سیاست ایران

سوال های جشنواره سی دانه

1-اولین جرقه ونقش جمعیتهای مردمی در انقلاب مشروطه چگونه آغاز شد ؟

2-عوامل موثر در آوردن طبقه فرودست به صف سلطنت طلبها در سال ۱۲۸۶ چه بود ؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar