کتاب ما چگونه ما شدیم؟

از شما چه پنهان، این کتاب الهام بخش تشکیل “رجا”ی ما هم بوده 🤗🤗

می خواستیم بفهمیم “ما چگونه ما شدیم؟”
می خواستیم در مورد “روح جمعی ایرانیان” بفهمیم 🧐🤓🤔
و دغدغه ارنقاء خودآگاهی جمعی ایرانیان را داشتیم
و این گونه شد که “رجا” ی ما شکل گرفت و بعد از پنج سال محفل کتابخوانی خانگی، از اسفندماه گذشته به شکل یک سازمان مردم نهاد، فعالیت رسمی اش را آغاز کرد 🤗
امید که بزودی شاهد حضور تک تک شما عزیزان باشیم که شما هم، به ارائه کتابی در این راستا، میزبان سفره ای از جنس خودآگاهی باشید