کتاب شناخت شرارت بشر

شناخت شرارت بشر

حتماً همه ما لحظاتی در زندگی از عمق شرارت بشر به شگفت آمده ایم و از خود پرسیده ایم که :”چه چیزی آدمی را به چنین شیطانی تبدیل میکند؟!” 🤔🤔

نویسنده این کتاب کوشیده تا با پرسشگری های ساختار یافته، و با معادل تعریف کردن شرارت و “فقدان همدلی”، برای اولین بار برای این سوال حوزه اخلاق و مذهب، پاسخی علمی در حوزه علوم اعصاب و ژنتیک پیدا کند و به این ترتیب فهم ما را از “رفتار بیرحمانه” اساساً دگرگون کرده است!!🤓