کتاب زندگی ارزش زیستن دارد

امروزه همه جا پر است از صدای بلندگو هایی که می خواهند به ما اصول موفقیت در زندگی را بیاموزند و چه بسا که موفق هم می‌شوند!
اگر ما در آغاز جوانی باشیم چه بسا که این وعده های استقلال مالی و موفقیت تحصیلی، مالی، رابطه‌ای…. برای ما ارزشمند و انگیزه بخش هم باشند
اما پس از ایجاد ثبات در این مراحل و گاه در میانسالی به صراحت از خود می‌پرسیم که: “من حقیقتاً چقدر از این موفقیت ها احساس رضایت دارم؟”
اینجاست که “شکاف موفقیت و شادکامی” هویدا می شود و باز هم سوالی که: “آیا این همه به دنبال توپ دویدن و گل زدن ها را در زمین درستی انجام داده ام؟”
“آیا زندگی هدفمند و موفق من مطابق ارزشهایم بوده؟”

شاید این کتاب بتواند به ما کمک کند که اگر در ابتدای راه هستیم و یا در میانه، هدف گذاری درستی برای زندگی خود انجام دهیم و به زیستی اصیل و ارزشمند و شادکامی حقیقی هدایت شویم.