کتاب در جست و جوی معنا

پاندمی کرونا جهان را با بحران معنا مواجه کرده.
بسیار فعالیت های هنری و دورهمی که شاید مرهمی بود بر خستگی جان ها، اکنون غیرممکن شده….
بسیار کسب و کارها که شاید مفرّی بود در مقابل هجوم چرایی های زندگی، دچار رکود و یا تعطیلی شده…
چه بسیار از ما که از آغاز این پاندمی، در غم فقدان عزیزی قرار گرفته‌ایم که نگاه آشنایانش برایمان کورسوی امید آفرینی بود در فراز و نشیب های زندگی…

گویی کووید ۱۹ ترمز دستی جهان را کشیده تا از روزمرگی باز ایستیم و به این پرسش بیاندیشیم که “به راستی این زیست خاکی را چه معناییست؟”