کتاب جامعه شناسی شادی

شادی و نشاط برای بسیاری از جوامع یک هدف اساسی است هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم آسان نیست.
در سال‌های اخیر توجه و اقبال اندیشمندان جامعه شناسی به موضوع شادی و علل و نتایج آن بیشتر شده است. به نظر می رسد که اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی به همراه فیلسوفان به چرایی و ماهیت شادی و بهزیستی ذهنی و ارتباط آن ها با حیات اجتماعی علاقمند هستند.

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar