کتاب به پاخاستن برای انسانیت

سال گذشته سال سختی برای همه ما بود. این شد که تصمیم گرفتیم برای تجربه شادی و آزادی، سال صفر را با پویش #جان_نو_جهانی_نو آغاز کنیم که پیرامون این کتاب شکل گرفته تا دعوتی باشیم برای بهاری که از “به پا خاستن ما” و از درون جان هایمان آغاز می‌شود.