کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

نگارش این کتاب از سال ۸۴ تا ۸۷ طول کشیده و متن نهایی آن در مهر ۱۳۸۷ به جای چاپخانه «فقط» برای چند نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و بعد چاپ آن ممنوع شد!!
در سال ۹۲ جلد اول کتاب و سال ۹۴ جلد دوم بر روی اینترنت قرار گرفت و نسخه کامل چاپی، سال گذشته در دسترس عموم قرار گرفت

اما چرا این کتاب مناقشه برانگیز است؟
این کتاب گزارشی نگران‌کننده از پیش‌بینی آینده نفت و تفسیر متفاوتی از مناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن است و هشدار می‌دهد که باید یک «چرخش بزرگ» در سیاست خارجی انجام داد تا یک «فرصت بزرگ» از دست نرود و گرفتار یک «بحران بزرگ»‌ نشویم.

در ایام سالگرد ملی‌ شدن صنعت نفت، این کتاب ما را به پاسداری از میراث دکتر محمد مصدق فرا می‌خواند و اعلام می‌کند نفت تنها یک طلای سیاه یا انرژی فسیلی نیست بلکه عامل ثبات و حتی حیات ایران در چند دهه آینده می‌باشد!