کتاب ازخوب به عالی

ازخوب به عالی

کتاب « از خوب به عالی » نتیجه پنج سال فراتحقیق فشرده است که به بررسی چگونگی اوج‌گیری شرکت‌های معمولی و تبدیل آنها به شرکت‌هایی عالی و نیز دلایل ناکامی شرکت‌های دیگر در این خصوص می پردازد.

سوال های جشنواره سی دانه

1-سه مرحله اصلی حرکت از یک شرکت خوب به یک شرکت عالی را نام ببرید؟

2-مشخصات رهبر سطح پنج چیست؟

(برای پاسخ به سوالات میتوانید فایل PDF را دانلود کنید)

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar