کتاب آموزش علیه آموزش

بسیاری از ما زخم خورده سیستم آموزش و پرورشی هستیم که با تشخیص غلط استعدادهایمان و با هدایت غلط تحصیلی، به مسیر غلط آموزشی ای هدایت شدیم که نتیجه‌ای جز سرخوردگی برایمان نداشت، و حتی اگر در نقش یک دانش آموز خوب و کوشا به موفقیت های تحصیلی و یا حتی دانشگاهی رسیدیم، احساس کردیم که با روحمان بیگانه است.
چه بسا به دلیل اینکه بنا بر تعاریفی باهوش به نظر می رسیدیم، به رشته های مهندسی و پزشکی هدایت شدیم در حالی که روح ما تشنه هنر بود و یا مطالعات علوم انسانی.
در این جلسه از زبان استاد دلسوز دانشگاه تربیت معلم، “دکتر عبدالعظیم کریمی” خواهیم شنید بانگ بیداری را