پایان نامه مولفه های میراث فرهنگی در برنامه درسی ابتدایی ایران

مولفه های میراث فرهنگی در برنامه درسی ابتدایی ایران

در این پایان نامه دکترا، بسیار دقیق و مفصل بررسی شده که نحوه آشنایی کودکان دبستانی ایران با مسائل مربوط به میراث فرهنگی کشور عزیزمان چگونه و با چه کیفیتی انجام می شود؟ چه موانعی بر سر این راه وجود دارد؟ و چه راه حل هایی می توان یافت؟

برای خلق این اثر، نخست تک تک تصاویر و خط به خط متون ۵۱ کتاب درسی دوران دبستان ایران مطالعه شده و بررسی شده که آیا ارتباطی به میراث فرهنگی دارند یا خیر
سپس با معلمین، مدیران آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه، مصاحبه عمیق انجام شده
و بعد بر اساس این مصاحبه ها پرسشنامه ای تنظیم شده برای دریافت نظرات و راه حل های حدود ۴۰۰ معلم ابتدایی