ارائه پایان نامه

اندیشیدن دربارۀ نسبت موسیقی و جامعه پیشینه‌ای هم‌تراز با تاریخ اندیشه دارد. خیلی پیش‌تر از دوران عطف فرهنگی در دهۀ 1960 و موسیقی‌شناسی جدید در دهۀ 1980، جامعه‌شناسان دربارۀ موسیقی می‌اندیشیدند و موسیقی‌شناسان درگیر جامعه بودند. با وجود ازدیاد نظریه‌های مختلف دربارۀ موسیقی، در متون فارسی هیچ منبع مدونی دربارۀ نسبت نظریه‌های اجتماعی و تولید موسیقی نداریم.

دراین‌راستا، کارمان را از نظرورزی‌های کلی‌گویانه‌ای می‌آغازیم که بنیاد برآمدن موسیقی را در جوامع انسانی کاویدند و آرام‌آرام به‌سوی نظریه‌هایی می‌رویم که با دوری‌گزیدن از کلی‌گویی، دربارۀ تولید موسیقی در زمان‌ها و مکان‌های خاص بحث کردند.

لطفا تجربه های خود را برای ما بنویسید.

avatar