پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی بحران آب در ایران

مدتهاست کارشناسان از بحران جدی کم آبی درایران و علل آن بحث می کنند و درباره پیامدهای گسترده آن هشدار میدهند. امروز آن پیامدها به مرز بحرانهای اجتماعی جدی رسیده و وقایع اخیر خوزستان نمونه بارز پیامدهای اجتماعی حاصل از کم آبیست.
غم خوزستان دل همه ما را به درد اورد و ما را بر ان داشت تا کمی درباره علل جامعه شناختی بحران آب کنجکاوی کنیم.