کتاب راهنمای تفکر نقادانه

بنا بر سومین ویرایش تعریف یونسکو از “سواد”، فرد باسواد کسیست که سواد تحلیلی و سواد رسانه ای داشته باشد. بدیهیست که هر دوی این ها نیازمند پرورش تفکر نقادانه است. همچنین سالهاست که مهارت “تفکر نقادانه” به عنوان یکی از ده مهارت اصلی برای زندگی، در کارگاه های روانشناسی آموزش داده می شود.

نویسنده اصلی این کتاب، نیل براون، سالهاست که در دانشگاه های امریکا تفکر نقادانه را تدریس می کند و رویکردش در این کتاب پرسیدن سوال است. به این ترتیب که 11 سوال را برای سنجش صحت و سقم یک استدلال مطرح می کند. مخاطب کتاب نیز با پرسیدن نوبتی این سوالات می تواند صحت یک استدلال را سنجش کند.