کتاب تاریخ امیدبخش نوع بشر

تاریخ امیدبخش نوع بشر

نویسنده این کتاب با حوصله و دقتی تحسین برانگیز به کنجکاوی و تحقیق می پردازد تا باورهای ما را در مورد ذات بشر مورد بازبینی قرار دهد.
شاید بهترین دعوت برای مطالعه این کتاب، این جمله از یووال نوح هراری باشد که :” این کتاب دیدگاه های مرا به چالش کشید و باعث شد تا نوع بشر را از منظری تازه ببینم”